top of page

 


§ 1

 

Som medlemmer optages amatørfiskere, der ikke er erhver­vsfiskere

 

 

§ 2

 

Foreningens formål

 

1.        At varetage medlemmernes interesse i at bibeholde rettighederne til at fiske med garn, ruser, tejner og med stang

 

2.        Gennem Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) at yde indflydelse på myndigheder og organisa­tio­ner, til gavn for det rekreative fiskeri

 

3.        At deltage i og støtte arbejder for et bedre vandmiljø, samt ophjælpning af fiskebestanden i de dan­ske farvande

 

4.        At fremme kendskabet til søvejsregler, fredningsbestemmelser, afmærkning af redskaber, mind­ste­mål og regler for fritidsfiskeri i øvrigt

 

5.        At fremme forståelsen for sikkerhed til søs – brug af redningsvest m.m.

 

 

§ 3

 

Generalforsamlingen, der afholdes i marts måned er forenings højeste myndighed, og beslutninger træffes med almindelig stemmemajoritet.

 

Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før af­holdelse.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen.
 

 

§ 4
 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlem­mer, der vælges på den årlige generalforsam­ling, hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.

 

Bestyrelsen ser således ud:

 

Formand – på valg lige år
Kasserer – på valg ulige år

3 Bestyrelsesmedlemmer – to på valg lige år – en på valg ulige år

1 Suppleant

1 Revisor

1 Revisor suppleant


Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

 

 

§ 5

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formanden og kassereren, der vælges af generalforsam­lin­gen.

Stk. 1: Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans frafald, af kassereren, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det


Stk. 2: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller kassereren og yderlige mindst 2 medlemmer er til stede.


Stk. 3: Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlem­mer ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans frafald næstformanden stemme ud­slaget.


Stk. 4: Der udarbejdes referater af bestyrelses­møder.

 

 

 § 6

 

Dagsorden for generalforsamlingen.

1.    Valg af dirigent

2.    Formands beretning

3.    Kassereren fremlægger regnskabet
4.    Indkomne forslag

5.    Valg af formand eller kasser

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer (oplyses hvem der er på valg)

7.    Valg af suppleant

8.    Valg af revisor og revisorsuppleant
9.    Eventuelt


 

§ 7

 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§ 8

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Kassereren fører regnskab over foreningens udgifter og indtægter, og udarbejder et årsregnskab, der revideres og fremlægges på generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvor stor en kontant kassebeholdning, der må opbevares til brug for den daglige drift, Beløb herudover anbringes i et pengeinstitut.


Kasserer og formand har fuldmagt til konti i pengeinstitutter.

 

 

§ 9

3 måneders kontingentrestance kan medføre eksklusion. Ønsker et medlem udmeldelse kan dette ske ved henvendelse til formand eller kasserer. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

 


§ lo

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder dette nødvendigt. Eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom.

 

 

§ 11

Foreningen kan kun opløses, hvis der er simpelt stemmeflertal herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum.

 

Såfremt foreningen opløses disponerer bestyrelsen over foreningens formue således, at den ubeskåret uddeles til formål, der fremgår af § 2.

 

 

 

 

Godkendt på generalforsamling, den 11. marts 2018

Love og vedtægter for Vejle Fjord og Omegns Amatørfiskerforening

bottom of page